Velkommen til Center for Hormonforstyrrende Stoffer - Center for Hormonforstyrrende Stoffer

Gå til indhold
Se hvilke projekter vi har gang i - der er både mennesker, rotter og frøer med.

Årets Informationsdag er tirsdag den 30. april. Programmet for dagen kan du se/downloade HER.
Se eksempler på projekter, hvor vi har rådgivet Miljøstyrelsen
Seneste opslag    


Datamangel gør det svært at identificere hormonforstyrrende stoffer – ny rapport offentliggjort
April 2024

I et CeHoS projekt har forskere fra DTU Fødevareinstituttet og Syddansk Universitet screenet litteraturen for at identificere stoffer, som viser tegn på hormonforstyrrende egenskaber mhp. prioritering i forhold til regulering.   
Resultaterne af projektet er publiceret i en rapport. Læs mere om projektet og find link til den fulde rapport (på engelsk) HER.

CEHOS informationsdag 2024
Marts 2024

Den 30. april afholder vi CEHOS informationsdag på Rigshospitalet i Auditorium 1.Programmet byder bl.a. på oplæg om betydningen af hormonforstyrrende stoffer i alt fra snegle, gnavere og mennesker. Derudover kan du blive klogere på, hvordan der arbejdes med hormonforstyrrende stoffer i forhold til regulering.
Alle med interesse for området er velkomne. Deltagelse er gratis, men af hensyn til planlægningen er tilmelding nødvendig på cehos.rigshospitalet@regionh.dk inden den 19. april.
Programmet for dagen kan du se/downloade HER.
Præsentationer fra tidligere års informationsdage kan du finde HER.
Ny undersøgelse sætter fokus på kombinationseffekter fra dagligdagsprodukter
Juni 2022
 
Seks kemiske stoffer har hormonforstyrrende effekter – og særligt kombinationseffekter, når de bliver vurderet samlet. Det viser en risikovurdering, som Force Technology, DHI og DTU Fødevareinstituttet i samarbejde har foretaget for Miljøstyrelsen. Resultaterne bekræfter således endnu engang, at det ikke er nok at risikovurdere kemikalier enkeltvis og vurdere risikoen for et stof i et produkt ad gangen, når det kommer til de hormonforstyrrende effekter. Det er den samlede udsættelse fra mange forskellige kemiske stoffer med samme virkemåde og fra flere forskellige kilder, der er relevant at vurdere, når risikoen for hormonforstyrrende stoffer skal vurderes. Læs mere om undersøgelsen HER.
Foto: Colourbox
PhD forsvar: Deciphering mechanisms of male reproductive toxicity: How azole fungicides disrupt fetal development
December 2021
 
Fredag den 15. december forsvarede Monica Kam Draskau sin PhD afhandling, der omhandler effekterne af azol-fungicider på reproduktionsfunktionen hos hanligt afkom, samt de underliggende molekylære mekanismer eksponering til denne gruppe kemikalier kan give ophav til. Azol-fungicider er en gruppe af kemikalier, der i vid udstrækning bliver brugt i både medicin og som pesticider på grund af deres svampehæmmende effekt. 

Detaljer om forsvaret kan findes HER.Foto: Colourbox
PhD forsvar: Human induced pluripotent stem cells to study developmental toxicity in vitro
April 2021
 
Fredag den 16. april forsvarede PhD-studerende Karin Lauschke sin PhD, omhandlende humane inducerede pluripotente stamceller og hvorvidt disse er egnede til at undersøge kemikalier for hormonforstyrrende effekter. 
Foto: Colourbox
Radioprogram om hormonforstyrrende stoffer
Januar 2021
 
Lyt med når vært og videnskabsformidler Emil Hoffmann Nielsen taler med leder af Center for Hormonforstyrrende Stoffer Anna-Maria Andersson om hormoner og hormonforstyrrende stoffer i radioprogrammet Kraniebrud på RADIO4. Her kan du blive klogere på, hvorfor vi er bekymrede for de hormonforstyrrende stoffer, hvordan de kan forstyrre vores egne hormoner og hvilke befolkningsgrupper, der er de mest udsatte. Lyt med til det og meget mere HER.

Foto: Colourbox
Flere kemikalier kan vurderes for hormonforstyrrende effekter konkluderer nyt studie
September 2020
 
En europæisk vejledning, som er udviklet til at identificere hormonforstyrrende pesticider, kan ifølge forskere fra DTU Fødevareinstituttet og Rigshospitalet med nogle tilpasninger også bruges til at vurdere, om andre kemikalier har hormonforstyrrende effekter. Kemikaliet butylparaben, som bl.a. bruges til at forlænge holdbarheden af kosmetiske cremer, blev brugt som eksempel til at demonstrere dette. Forskergruppen kunne ved hjælp af EU’s retningslinjer konkludere, at butylparaben er hormonforstyrrende for mennesker. Studiet er gennemført med midler fra Miljøstyrelsen og danner baggrund for, at butylparaben nu er på EU's såkaldte Kandidatliste over særligt problematiske stoffer. Du kan læse mere om studiet HER.
Foto: Colourbox
Hjemmeside lanceret med overblik over hormonforstyrrende stoffer i EU
Juni 2020
 
Miljøstyrelsen har de seneste år stået i spidsen for et projekt, som gør, at Danmark, sammen med Belgien, Frankrig, Holland og Sverige, nu lancerer en ny hjemmeside indeholdende dynamiske lister over hormonforstyrrende stoffer. Formålet med at samle listerne på én hjemmeside har været, at udbrede kendskabet til hormonforstyrrende stoffer samt at øge gennemsigtigheden og samarbejdet på tværs af lovgivninger, hvor hormonforstyrrende stoffer kan indgå. Hjemmesiden indeholder en rækker lister; liste I: en oversigt over de stoffer, som allerede er konkluderet som hormonforstyrrende i EU, liste II: liste over stoffer som er ved at blive undersøgt herfor, liste III: liste med stoffer som nationale myndigheder har vurderet at have mulige hormonforstyrrende effekter, men for hvilke der endnu ikke er nogen EU-regulering. I forbindelse med lanceringen, har Miljøstyrelsen sat ni stoffer på liste III, herunder med baggrund i undersøgelser udført af Center for Hormonforstyrrende Stoffer i efteråret 2018. Rapporten kan findes HER

Besøg den nye hjemmeside HER
Foto: Colourbox
CeHoS Informationsdag 30. oktober 2019
September 2019
 
Programmet for årets informationsdag ligger nu fast, og der er åbent for tilmeldinger. I år er der fokus på vores udsættelse for perflourerede stoffer, som bl.a. findes i fødevareemballage, hvordan vi kan bruge de danske registre som proxy for udsættelsen for visse hormonforstyrrende stoffer, og derudover er der fokus på, hvordan vi undgår uønsket kemi i e-handel. Se flere detaljer om dagen her.
Ny rapport offentliggjort om risikovurdering af hormonforstyrrende stoffer
Februar 2019
 
I et projekt under Center for Hormonforstyrrende Stoffer har forskere fra DTU Fødevareinstituttet, Syddansk Universitet og Rigshospitalet udarbejdet anbefalinger til måden hvorpå hormonforstyrrende stoffer risikovurderes. Du kan læse mere om rapporten og finde den her.
Foto: Colourbox
Ni nye stoffer identificeret som hormonforstyrrende – ny rapport offentliggjort
Oktober 2018

Som led i et CeHoS projekt har forskere fra DTU Fødevareinstituttet gennemgået forskellige myndigheders og NGO’ers eksisterende lister med i alt mere end 7.000 mistænkte, hormonforstyrrende stoffer.   
Du kan læse mere om projektet og hente hele rapporten her.
PhD forsvar: Developmental Toxicity of Perfluorhexane Sulfonate (PFHxS)
Oktober 2018

Louise Ramhøj forsvarede sin PhD den 29. oktober på DTU. Formålet med PhD-projektet har været, ved hjælp af rotteforsøg, at undersøge PFHxSs toksiske effekter på udviklingen, med et særligt fokus på effekter i reproduktions-, thyreoideahormon- og immunsystemet. Derudover blev PFHxS undersøgt for kombinationseffekter ved at udsætte rotterne for både PFHxS og en blanding af 12 hormonforstyrrende kemikalier, som er repræsentative for, hvad mennesker udsættes for i dagligdagen. Studierne viste, at udsættelse for PFHxS i kombination med blandingen af miljøkemikalier førte til øget toksicitet af PFHxS for nogle effekter, og at PFHxS og blandingen af miljøkemikalier kunne potentiere effekten af hinanden. Dette indikerer, at den nuværende europæiske metode til regulering af kemikalier, hvor risikovurdering foretages for et kemikalie ad gangen, kan undervurdere risikoen for mennesker, som jo i dagligdagen udsættes for en kompleks blanding af kemikalier. Projektet har været delvist finansieret under CeHoS. 
Vejledere på projektet er seniorforsker Marta Axelstad, professor Ulla Hass samt seniorforsker Charlotte B. Madsen.
Center for Hormonforstyrrende Stoffer forlænges til 2021
April 2018

Som et led i den ny Fælles kemiindsats for perioden 2018-2021 er der afsat midler til en fortsættelse af Center for Hormonforstyrrende Stoffer. Der er i aftalen særligt fokus på at beskytte sårbare grupper såsom ufødte, børn og unge mod skadelig kemi i både produkter og fødevarer. Detaljerne i  den ny Fælles Kemiindsats kan findes her.
 
CeHoS informationsdag 2017
September 2017

CeHoS informationsdag fandt sted den 31. oktober kl. 10-16. Som tidligere år bliver dagen afholdt på Rigshospitalet (Auditorium 1).
Program for dagen kan du finde her
CeHoS beretning 2008-2017
September 2017

CeHoS beretning for 2008-2017 kan nu hentes og læses her.

Ekstern evaluering af CeHoS
September 2017

Forår og sommer 2017 gennemførtes en ekstern evaluering af CeHoS med fokus på det arbejde, som er blevet udført i perioden 2008-2017. Bedømmelsedkomiteen bestod af tre udenlandske eksperter, som besøgte centret i to dage i juni. Ved besøget havde komiteemedlemmerne mulighed for at interviewe partnerne i centret og repræsentanter for myndighederne. Forud for besøget havde komiteen modtaget baggrundsmateriale om centret og dets arbejde. Rapport for den eksterne evaluering indeholdende bedømmelseskomiteens udtalelser, en beskrivelse af evalueringsprocessen og baggrundsmaterialet om centret kan hentes og læses her.

9th Copenhagen Workshop on Endocrine Disrupters (COW2017)
Maj 2017

I starten af maj 2017 mødtes omkring 200 forskere fra hele verden på Rigshospitalet for i fire dage for at præsentere og diskutere ny viden om hormonforstyrrende stoffers effekter på mennesker og miljø til den internationale konference COW2017. COW2017 var den niende i rækken af videnskabelige workshops, som Klinik for Vækst og Reproduktion ved Rigshospitalet har afholdt om emnet hormonforstyrrelser og hormonforstyrrende stoffer. 
Miljøstyrelsen har tradition for at støtte disse konferencer økonomisk. De seneste år er støtten sket gennem Center for Hormonforstyrrende Stoffer.

Link til worshoppens hjemmeside HER
Center for Hormonforstyrrende Stoffer cehos.rigshospitalet@regionh.dk +45 3545 5085
Tilbage til indhold